Speciální čistič exteriéru kabrioletu a SUV (473 ml)

Silný a přitom šetrný čistič na plátno a vinyl.


Katalogové číslo: 30571

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 322.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 266.12 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přípravek, který si snadno poradí i s nejodolnější zažranou špínou a mastnotou na plátěné, nebo vinylové (koženkové) střeše kabrioletu, či krytu SUV. Neobsahuje saponáty, agresivní rozpouštědla ani abrasivní materiály. Nenarušuje odolnost proti vodě, vysychá bez zanechání skvrn.

 

Použití:

Aplikujte mimo přímé sluneční světlo. Proudem vody odstraňte hrubé nečistoty a na stále vlhký povrch naneste rovnoměrný film přípravku. Čistěte lehkými tahy jemným plastovým kartáčem, froté hadrem nebo houbou, poté opět důkladně opláchněte.  Při silném znečištění (ptačí trus, míza ze stromů, olejové skvrny atd.) aplikaci opakujte a nechte 10 - 20 minut působit. Na již čistou střechu kabrioletu použíjte vhodnou impregnaci značky 303 !

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.