Impregnace na koženkovou (vinylovou) střechu kabrioletu (946 ml)

Zabraňuje stárnutí a blednutí. Odpuzuje prach, mastnotu, vlhkost a silniční špínu.


Katalogové číslo: 30313

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 797.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 658.68 CZK


Dostupnost: skladem      

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivům UV (slunečního) záření. Zabraňuje stárnutí a blednutí materiálů jako vinyl, guma, veškeré plasty, sklolaminát a kůže. Ošetřené plochy odpuzují prach, mastnotu, vlhkost a silniční špínu. Pro svůj vyjímečný účinek se obzvláště hodí pro péči o vinylové střechy a interiery kabrioletů. Vhodný též na matné povrchy, nezanechává mastné stopy.

 

Použití:

Aplikujte mimo přímé sluneční světlo. Nanášejte rovnoměrně na menší plochy a následně suchou bavlněnou tkaninou otřete do sucha. Při použití na více znečištěné gumové povrchy (například pneumatiky) nechte působit až 5 minut. Používejte 1 x za 3-5 týdnů. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.