Renovátor plastů a pneumatik (5 l)

Přípravek na oživení vzhledu a ochranu pneumatik a plastů.


Katalogové číslo: PTR

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 1305.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 1078.51 CZK


Dostupnost: skladem      

Obnovuje vzhled, čistí a chrání plastové nárazníky, lemy, dekorativní lišty, pneumatiky automobilu. Oživuje všechny vnější plasty, černé i barevné, matné i lesklé.
Určeno pro profesionální použití.

Použití:
Před aplikací přípravku musí být plochy čisté a suché. Nanášejte hadříkem, houbou, štětcem nebo rozprašovačem a nechte zaschnout. 

POZOR!
Obsahuje silikon, vyhněte se kontaktu s volantem, řadicí pákou, pedály, brzdovými/třecími součástmi a sklem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H226

Hořlavá kapalina a páry.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261

Zamezte vdechování par.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.