Vosk na ochranu podvozku a dutin automobilu spray (500 ml)

Ochrana na bázi vosku bez bitumenu pro ochranu automobilových částí.


Katalogové číslo: WU500

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 229.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 189.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Spray na bázi vosku bez bitumenu poskytuje velmi kvalitní a trvalou ochranu proti korozi a povětrnostním vlivům. Vytváří vysoce přilnavý černý povlak, odolný vůči soli, vlhkosti a slabým chemikáliím. Přípravek lze spolehlivě použít na všechny typy povrchů včetně plastů, kovové díly lakované nebo jinak ošetřené, ale je vynikající i jako první nástřik těžko přístupných partií nebo po opravách. 

Použití: 

Před použitím spray řádně protřepte alespoň po dobu 2 minut. Aplikujte rovnoměrně ze vzdálenosti 20-30 cm na čisté, suché a odmaštěné povrchy, optimálně při teplotách mezi 16-20°C. Lze nanášet i v silnější vrstvě. Vosk z nežádoucích míst snadno odstraníte benzínovým čističem.

POZOR! Nepoužívejte na motor a části motoru, výfukové a brzdové systémy.
POZOR! Mezi delšími pauzami nebo před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili ucpání trysky.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.