Bitumen na ochranu podvozku spray (500 ml)

Pro ochranu podvozku automobilu, podběhy kol, hrany blatníků a prahů.


Katalogové číslo: BT500

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 220.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 181.82 CZK


Dostupnost: skladem      

Vytváří vysoce přilnavý, stále pružný nástřik, odolný proti mechanickému zatížení a působení většiny chemikálií. Je ideální na ochranu podvozku automobilu, podběhy kol, hrany blatníků, prahy. Eliminuje hluk od kamínků, chrání před posypovou solí a vlhkostí a tím zabraňuje korozi.

Použití:
Aplikujte v dobře větraných místnostech při teplotách 15 - 20 °C. Zakryjte výfuk, brzdy, maznice a pohyblivé mechanismy, aby při nástřiku nedošlo k jejich zasažení. Z karoserie pečlivě odstraňte uvolněné zbytky starého laku a veškerou rez, je vhodné povrchy zbrousit. Díly musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Před použitím spray řádně protřepte a ze vzdálenosti 20-30 cm nastříkejte tenkou vrstvu na požadované místo. Po 30 minutách aplikaci zopakujte a poté vše nechte zaschnout 12 hodin. Před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili ucpání trysky. Bitumen nepoužívejte na díly z PVC. Nástřik nelze přelakovat.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.