Čirý akrylový lak (500ml)

Rychleschnoucí lak na všechny nitrocelulózové a akrylové barvy.


Katalogové číslo: CAL

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 237.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 195.87 CZK


Dostupnost: skladem      

Rychleschnoucí spray vytváří super hladký povrch odolný proti působení olejů a pohonných hmot. Je vhodný na kovy, dřevo a plasty, zejména jako finální transparentní lak na všechny nitrocelulózové a akrylové barvy. Není vhodný na alkydové barvy.

Použití:
Základní a vrchní nátěry nechte 2-3 hodiny řádně zaschnout. Spray před použitím protřepte alespoň po dobu 2 minut.  Některé materiály mohou být barevně nestálé, proto působení výrobku nejprve opatrně vyzkoušejte na menším nenápadném kousku povrchu. Nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm rovnoměrně v tenkých vrstvách, ideálně při pokojové teplotě 19-21°C. Mezi jednotlivými aplikacemi dodržujte 10-15 minutové přestávky a nádobu vždy krátce protřepejte. Před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili ucpání trysky.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.