Aktivní mlha - odstraňovač pachů Genie 42,5 g

Pohlcuje pachy v celém interiéru.


Katalogové číslo: CAF06-1

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 170.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 140.50 CZK


Dostupnost: skladem      

Genie - Fogging Freshener

Aktivní mlha GENIE hi-tech výrobek, překonávající běžné osvěžovače vzduchu. Jedinečný přípravek na jednorázové dokonalé odstranění pachů (např. z cigaret, potravin, zvířecích mazlíčků) ze všech povrchů a koutů v interieru automobilu. Zanechává svěží neutrální vůni.
PACHY NEMASKUJE, ALE RADIKÁLNĚ ODSTRAŇUJE !

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte a odstraňte víčko. Postavte spray na papírovou podložku (ubrousek, noviny atd.) na podlahu za předními sedačkami vozu tak, aby pokud možno nic nebránilo volnému proudění účinné látky do prostoru. Zmáčkněte pojistku na hlavičce spraye na doraz, opusťte automobil a zavřete všechny okna a dveře. V interieru se rozprostře aktivní mlha, kterou nechte působit minimálně 5 minut. Poté důkladně vyvětrejte. POZOR! Nikdy nemiřte tryskou spraye do obličeje, hrozí vážné poranění! 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H223

Hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.