Odstraňovač silniční špíny (500 ml)

Extra silný přípravek na odstranění nečistot.


Katalogové číslo: TSGR

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 144.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 119.01 CZK


Dostupnost: skladem      

Extra silný přípravek rychle a snadno odstraňuje nejodolnější olejové a asfaltové skvrny, lepkavý vosk a mízu ze stromů, ptačí trus, zbytky hmyzu a agresivní silníční špínu. Je zcela bezpečný pro veškeré materiály jako chrom, lakované karoserie, pryž, sklo a plastové díly. Není vhodný pro použití na textilní látky a kůži.

Použití:
Před použitím řádně protřepte! Spray nanášejte pouze na vychladlé plochy ze vzdálenosti 15-30cm. Nechte působit asi 30 vteřin, přitom dbejte, aby nedošlo k zaschnutí povlaku. Setřete do čista suchou bavlněnou utěrkou, případné zbytky čističe pečlivě omyjte autošamponem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.