Kategorie:
Holts | Leštěnky

Renovátor autolaku (475 ml)

Speciální leštěnka k odstranění škrábanců na autolaky všech typů.


Katalogové číslo: SR475

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 161.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 133.06 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální leštěnka na odstranění škrábanců a drobných poškození z autolaků všech typů. Její jemné mikročástice si spolehlivě poradí se skvrnami, vybledlými a zoxidovanými povrchy. Ideální také pro přípravu před lakováním, neobsahuje vosk, rozpouštědla ani silikon.

 

Použití:

Před použitím řádně zatřepte! Vytlačte přiměřené množství emulze na čistý měkký hadřík a nanášejte přímými tahy na omyté a suché karoserie. Nechte několik minut vyschnout a lehký našedlý film odstraňte měkkým, čistým hadříkem, který často otáčejte. Na ochranu takto obnoveného autolaku použijte tvrdý nebo tekutý vosk Holts.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.