Kategorie:
Holts | Vosky

Tekutý vosk na autolaky (475 ml)

Moderní vosk na syntetické bázi s příměsí palmového vosku Carnauba.


Katalogové číslo: LW475

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 168.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 138.84 CZK


Dostupnost: skladem      

Moderní vosk na syntetické bázi s příměsí palmového vosku carnauba je určen pro všechny hladké, metalické a perleťové autolaky. Odstraňuje jemné škrábance, skvrny od vody a oxidace. Dodává hluboký lesk, zároveň chrání před silniční špínou a škodlivými vlivy počasí po dobu 12 měsíců. Snadná aplikace bez dlouhého a namáhavého roztírání a leštění, nezanechává bílé zbytky.

 

Použití: 
Před použitím řádně zatřepte! Vytlačte přiměřené množství emulze na aplikační houbičku, čistý vlhký hadřík z bavlny nebo mikrovlákna a nanášejte krouživými pohyby na omyté, suché a vychladlé karoserie mimo přímé sluneční světlo. Aplikujte na menší plochu (1/4 kapoty) a nechte několik minut vyschnout. Vyleštěte rychlejšími tahy suchou bavlněnou tkaninou.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.