Kategorie:
Holts | Novinky | Šampóny

Autošampon / Aktivní pěna (475 ml)

Kombinace šamponu a aktivní pěny.


Katalogové číslo: SW475

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 122.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 100.83 CZK


Dostupnost: skladem      

Kombinace šamponu a aktivní pěny pro dosažení nejlepšího výsledku při mytí vozu. Čistí do hloubky a lehce odstraňuje veškeré povrchové nečistoty i zažranou silniční špínu. PH neutrální složení je bezpečné pro všechny typy autolaků. Obsahuje kvalitní vosk Carnauba, který dodává lesk a zvyšuje ochranu karoserie před vlivy počasí.    

Použití jako šampon:
Pokud možno, aplikujte na vychladlé povrchy mimo přímé sluneční světlo. Proudem vody odstraňte největší volné nečistoty z karoserie. Přidejte 15-30 ml přípravku do kbelíku s teplou vodou a nanášejte houbičkou nebo rukavicí na mytí auta. Opláchněte čistou vodou a osušte jelenicí nebo hadříkem z mikrovlákna.  

Použití jako aktivní pěna:
Proudem vody odstraňte největší volné nečistoty z karoserie. Smíchejte 1 díl přípravku s 9 díly vody a směs nalijte do nádobky napěňovače, který následně napojíte na tlakovou myčku. Nastříkejte na vůz rovnoměrně zespodu směrem ke střeše a nechte působit 5-7 minut. Důkladně opláchněte shora dolů a osušte jelenicí nebo hadříkem z mikrovlákna.  

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.