Spray na čištění brzd (600ml)

Vysoce účinný přípravek na vyčištění všech typů brzd.


Katalogové číslo: BC600

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 127.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 104.96 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální produkt, který se umístil na předním místě v mnoha nezávislých testech. Rychle a důkladně odmašťuje a čistí brzdové systémy, spojky, ložiska a veškeré kovové díly. Lehce odstraňuje brzdový prach, zbytky destiček, zažranou špínu, mastnotu a olejové usazeniny. Působí okamžitě, je rychleschnoucí a nezanechává žádné stopy. Je zcela bezpečný pro lakované povrchy - neobsahuje chlorová rozpouštědla, aceton ani silikon.

Testy a porovnání s ostatními značkami naleznete na záložce "Ke stažení"

Použití: 
Před použitím spray řádně protřepte. Látku nanášejte z větší vzdálenosti, nedojde tak k rozvíření nebezpečného prachu. Zcela otočný 360° ventil umožňuje použití výrobku ve všech polohách. Nechte zaschnout a k odstranění uvolněné špíny použijte savý hadřík nebo papírovou utěrku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.