Sada na renovaci autosvětel (1 ks)

Sada na dokonalou renovaci světlometů.


Katalogové číslo: HRK

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 712.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 588.43 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální sada na dokonalou renovaci světlometů. Šetrně odstraňuje zažloutlý povlak způsobený povětrnostními vlivy a oxidací a zároveň ošetří hlubší škrábance. Obnovuje vzhled, světlomety jsou opět průzračné a plně funkční. Snadné použití bez nutnosti jejich demontáže.

Použití: 
1. Reflektory pečlivě umyjte a karoserii kolem jejich obvodu zabezpečte maskovací páskou proti poškrábání.
2. Unašeč upevněte do vrtačky a jako první nasaďte brusný papír P800.
3. Vrtačku nastavte na nízkou rychlost a postupujte jemnými pohyby po celé ploše světlometu, dokud nedojde k odstranění matného filmu a škrábanců. POZOR! Povrch světlometu musí být po celou dobu broušení vlhký, aby nedošlo k jeho poškození! 
4. Broušení postupně zopakujte s papíry v pořadí P1000, P1500 až P3000. Při práci udržujte kotouče i povrch stále vlhké!
5. Brusný papír vyměňte za molitanový kotouč, na který naneste malé množství leštěnky, která je součástí sady. Vrtačkou nastavenou na střední rychlost povrch pečlivě přeleštěte, čímž odstraníte veškeré stopy po broušení a získáte dokonalý vzhled.
6. Světlomet opláchněte, osušte a nastříkejte tenkou vrstvu spreje na jeho trvalou ochranu. Hned po nastříkání přeleštěte utěrkou z mikrovlákna.

Obsah:
Brusná leštěnka 125ml
Ochranný spray 150ml
Univerzální unašeč
Molitanový kotouč
8 x brusný papír (různé zrnitosti)
2 x mikrovláknová utěrka 30 x 30 cm

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P364

A před opětovným použitím vyperte.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.