Barva na výfuky - stříbrná (400 ml)

Barva na tepelně vysoce namáhané kovové díly.


Katalogové číslo: GGEPS

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 271.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 223.97 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální barva v rozprašovači na tepelně vysoce namáhané kovové díly jako blok motoru a výfukový system. Odolává působení olejů, pohonných hmot, vlhkosti a teplotám do 800 °C. Není vyžadován žádný základní nátěr.

 

Použití:
Před použitím spray řádně protřepte alespoň po dobu 3 minut. Nanášejte při pokojové teplotě na čisté, suché a odmaštěné povrchy ve více tenkých vrstvách podle potřeby. Nástřik provádějte jedním směrem, pak znovu křížem ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Mezi jednotlivými aplikacemi dodržujte asi 10 minutové přestávky a nádobu vždy krátce protřepejte. Po dokončení nechte nástřik zaschnout nejméně 2 hodiny, poté zvolna zahřejte na 200 °C. Po cca 20 minutách při 200 °C je barva zcela vytvrzená a žáruvzdorná.
POZOR! Mezi delšími pauzami nebo před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili jeho ucpání.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.