Kategorie:
Holts | Motor

Přísada na utěsnění bloku motoru (250 ml)

Přípravek na zacelení mikroprasklin v hlavě válců, bloku motoru, vodní pumpy.


Katalogové číslo: BW250

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 168.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 138.84 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přípravek na zacelení mikroprasklin v hlavě válců, bloku motoru a těle vodní pumpy. Dále dokáže ošetřit průsaky skrze poškozená těsnění motoru a chladící soustavy.

Odstraňuje:
A) Vnější trhlinky a praskliny. Projevují se únikem chladicí kapaliny a tvorbou louží pod vozem.
B) Netěsnosti uvnitř soustavy. Projevují se vzájemným mísením oleje a chladicí kapaliny nebo chladící kapaliny a plynů. Dochází k přehřívání a ztrátě komprese motoru, případně se vytváří vzduchové bubliny v expanzní nádobě a nadměrné, bíle zbarvené výfukové plyny.
Vzhledem k povaze aplikace je tento produkt určen pouze pro autoservisy a profesionály. Jedno balení ošetří motory s kapacitou chladicího systému až 8 litrů. Koncentrace přípravku musí být mezi 3 a 6 % náplně chladicího systému. 

POZOR! Nikdy nelijte přípravek do oleje, protože to může způsobit vážné poškození motoru. Pokud se během aplikace přípravku motorový olej zbarvil do červena, je potřeba ho po ukončení opravy okamžitě vyměnit!
POZOR! Výrobek není vhodný pro použití na motorech vybavených vložkami válců.

Použití:
Před použitím přípravek řádně protřepte. Zásadně dávkujte pouze přes chladící soustavu do čisté vody. Během opravy nevystavujte vozidlo teplotám pod 0°C.
1) Ze studeného motoru vypusťte veškerou chladící kapalinu a důkladně propláchněte čistou vodou.
2) Z horního odvodu na hlavě válců odpojte hadici s termostatem, nalijte do otvoru požadované množství přípravku a namontujte hadici zpět.
3) Naplňte chladící soustavu čistou vodou.
4) Větší, viditelné vnější praskliny vycpěte ocelovou vlnou.
5) Nastartujte a nechte motor běžet na volnoběh, dokud nedojde k zastavení úniku (obvykle v rozmezí 15 minut až 2 hodin). Podle potřeby opatrně doplňujte čistou vodu do chladiče. 
6) Po opravě nechte motor vychladnout, vypusťte chladící systém a propláchněte velkým množstvím vody, dokud nebude čistá. Poté naplňte systém nemrznoucí směsí / chladicí kapalinou.

POZOR! Při opravě vnitřních netěsností, kdy dochází k tlakování plynů do chladící kapaliny, je nutné odpojit vadný válec a nechat motor běžet na menší počet válců. Proto u vznětových motorů demontujte palivový přívod vstřikovače nafty a buď žhavící svíčku, nebo vstřikovač. U zážehových motorů s elektronickým systémem vstřikování paliva vyjměte zapalovací svíčku a odpojte přívod paliva vstřikovače.
POZOR! Pokud není palivové potrubí odpojeno, může dojít k poškození katalyzátoru. Tento postup dodržujte pouze v případě, že lze palivové potrubí odpojit. Tento postup nepoužívejte u benzínových motorů vybavených karburátorem, protože palivové potrubí nelze odpojit. U moderních elektronických zapalování, běží-li motor s vyjmutou zapalovací svíčkou, musí být tato svíčka připojena ke kabelu a uzemněna k motoru, aby nedošlo k poškození obvodu. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.