Přísada na utěsnění chladící soustavy (250 ml)

Speciální přípravek na spolehlivé kompletní utěsnění.


Katalogové číslo: RWP250

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 136.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 112.40 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální přípravek na spolehlivé utěsnění kompletní chladící soustavy a topení automobilu. Dále dokáže ošetřit průsaky skrze protimrazové zátky a poškozená těsnění bloku motoru, hlavy válců a vodního čerpadla. Eliminuje mikrotrhlinky a předchází budoucím únikům, aniž by došlo k poškození nebo ucpání systému. Může se přidávat ke všem kapalinám a nemrznoucím směsím.
Dávkujte v poměru 100 ml přídsady na 8 litrů kapaliny, obsah lahve vystačí na ošetření soustavy do objemu 21 litrů.

Použití:
U starších vozů je vhodné soustavu nejprve zbavit vodního kamene a kalů. Před otevřením láhev řádně protřepte a obsah dávkujte při VYPNUTÉM motoru přímo do VYCHLADLÉHO chladiče nebo přes expanzní nádobku. V případě potřeby doplňte chladící směs a zašroubujte víčko soustavy. Nastartujte motor a nechte běžet ve volnoběhu 15 - 25 minut se zapnutým topením na maximální výkon. Zkontrolujte, zda došlo k zastavení úniku a po vychladnutí systemu opět ověřte hladinu kapaliny, případně ji doplňte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 208

Obsahuje methyl-2-methylprop-2-enoát, butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.