Přísada na utěsnění chladiče (250 ml)

Tekutý přípravek na spolehlivé utěsnění chladiče, potrubí a topení automobilu.


Katalogové číslo: RW250

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 112.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 92.56 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý přípravek na spolehlivé utěsnění chladiče, potrubí a topení automobilu. Eliminuje mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů, předchází budoucím únikům, aniž by došlo k poškození nebo ucpání systému. Může se přidávat ke všem chladícím a nemrznoucím směsím. Obsah vystačí na  bezpečné ošetření soustavy do objemu 14 litrů. 

 

Použití:

Před otevřením láhev řádně protřepte a obsah dávkujte při VYPNUTÉM motoru přímo do VYCHLADLÉHO chladiče nebo přes expanzní nádobku. V případě potřeby doplňte chladící směs a zašroubujte víčko soustavy. Nastartujte motor a nechte běžet ve volnoběhu 15 - 25 minut se zapnutým topením na maximální výkon. Zkontrolujte, zda došlo k zastavení úniku a po vychladnutí systemu opět ověřte hladinu kapaliny, případně ji doplňte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 208

Obsahuje methyl-2-methylprop-2-enoát, butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.