Rychlá oprava defektu bezdušových pneu 16" (400 ml)

Přípravek na opravu menších defektů bezdušových pneu o velikosti do 16".


Katalogové číslo: TW400

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 212.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 175.21 CZK


Dostupnost: skladem      

Praktický spray na opravu běžných defektů a průrazů do velikosti 5 mm. Vhodný pro osobní automobily, lehké dodávkové vozy, přívěsy. Bezpečný pro systémy sledování tlaku v pneumatikách (TPMS). Snadná aplikace bez dalšího nářadí a demontáže postižené pneumatiky. Před použitím řádně zatřepte, při teplotách pod 0°C zahřejte v ruce nebo u topení automobilu, ale nikdy nevystavujte plamenům! Postupujte pečlivě podle návodu!

 

Použití: 
1) Pokud je to možné, zjistěte a odstraňte příčinu defektu. 
2) Pokud je to možné, posuňte vozidlo tak, aby byl defekt ve spodní části pneumatiky.
3) Našroubujte hadičku aerosolu co nejtěsněji na nafukovací ventil pneumatiky.
4) Otočte červený kohoutek do polohy ON, aby látka začala proudit do pneumatiky. 
5) Jakmile je plechovka zcela prázdná, otočte kohoutek do polohy OFF a odšroubujte hadičku z pneumatiky.
6) Po opravě ihned uveďte vozidlo do pohybu, avšak při ujetí prvních 10km nepřekračujte rychlost 60 km/hod, aby se uvnitř kola mohl vytvořit souvislý těsnící film. V případě potřeby zkontrolujte a upravte tlak v pneumatice.
POZOR! Oprava není definitivní, proto navštivte nejbližší pneuservis, kde upozorněte na použití přípravku! 
POZOR! Produkt se nedá použít, pokud pneumatika vyjela z ráfku, nebo je její bočnice roztržená či vážně poškozená.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.