Pasta na opravu výfuku (200 g)

Speciální tmel na utěsnění trhlin v potrubí nebo v místech spojů a svárů.


Katalogové číslo: GG200

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 105.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 86.78 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální tmel na utěsnění menších, mechanicky či korozí vzniklých trhlin v potrubí nebo v místech spojů a svárů. Rychlá, snadná a trvalá oprava výfukového systému nejen na těžko přístupných místech. Ideální pro použití s kovovými bandážemi Holts. Odolává vysokým teplotám až do 300°C.

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfuk studený. Poškozené místo očistěte drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Nožem nebo špachtlí naneste pastu na otvor s dostatečným přesahem kolem jeho obvodu. Opravu nechte vytvrdnout přes noc.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.