Graphene spray (473 ml)

Nová generace ochrany s nanočásticemi grafenu.


Katalogové číslo: 30237

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 644.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 532.23 CZK


Dostupnost: skladem      

Produkt zcela nové generace s obsahem nanočástic grafenu (supertenká forma uhlíku), které zaručují špičkovou ochranu pro kompletní exterier automobilu. Svými parametry a jednoduchou aplikací překonává přípravky na bázi keramiky nebo přírodních vosků. Poskytuje ultratenký a přitom vysoce pevný film s mimořádnými antistatickými a vodoodpudivými vlastnostmi. Zvyšuje a prohlubuje lesk, zároveň posiluje odolnost laku proti poškrábání.

Použití:
Spray lze aplikovat i na přímém slunci, které zároveň urychlí proces vytvrdnutí. Nastříkejte na houbičku z mikrovlákna nebo pěny přiměřené množství přípravku a nanášejte křížovými pohyby na čisté a suché povrchy. Ošetřete větší souvislou plochu a nechte několik minut vyschnout. Případné šmouhy odstraníte rychlejšími tahy suchou utěrkou z mikrovlákna. Utěrku pravidelně otáčejte vždy na čerstvou stranu čímž zamezíte problémům s tvořením šmouh. Graphene Spray poskytuje ochranu na 12 měsíců.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H226

Hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.