Čistič interiéru automobilu (473 ml) - VÝPRODEJ

VÝPRODEJ - POŠKOZENÁ ETIKETA


Katalogové číslo: 615333_VYP

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 168.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 138.84 CZK


Dostupnost: skladem 17 ks      

Špičkový přípravek na důkladně vyčištění interiéru automobilu v jednom snadném kroku. Čistí všechny plastové a vynilové povrchy, nedoporučuje se používat na látkové čalounění. Odstraňuje nejodolnější nečistoty, prach a špínu, aniž by se rozmazával nebo zanechával šmouhy. Interiéry automobilů vypadají jako nové se svěží vůní.

Použití: 

Nastříkejte přímo na čištěný povrch a otírejte čistým měkkým hadříkem z mikrovlákna nebo bavlny. Před použitím dobře protřepte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.