Kategorie:
Aditiva > Benzín

Čistič palivové soustavy benzín (355 ml)

Kompletní ošetření palivové soustavy na 60 litrů benzínu.


Katalogové číslo: 21202

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 270.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 223.14 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní přísada na jednorázové dokonalé vyčištění kompletní palivové soustavy benzínových motorů. Udržuje vstřikovací trysky, sedla ventilů a palivové cesty plně funkční - odstraňuje usazeniny a nečistoty, které způsobují těžké startování, vynechávání a lenost motoru. Snižuje spotřebu paliva a výfukové emise. Zabraňuje rezivění a v zimních měsících zamrzání palivových cest. Nepoškozuje katalyzátor.

Dávkování:
Přísadu přidávejte před natankováním k palivu. Obsah lahve ošetří až 60 litrů benzínu - pro dokonalý účinek před dalším tankováním spotřebujte co nejvíce ošetřeného paliva. Používejte pravidelně po ujetí 8000 km.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.