Kategorie:
Motor | Čističe

Odmašťovací a čistící spray na motor (510 g)

Odmašťovací a čistící prostředek na motory dopravních prostředků.


Katalogové číslo: DG15

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 150.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 123.97 CZK


Dostupnost: skladem      

Odmašťovací a čistící spray na motor. Odmašťovací a čistící prostředek na motory dopravních prostředků. Praktický, rychlý a bezpečný spray vystačí na 3-4 vyčištění motoru.

 

Použití:

Pro zvýšený účinek aplikujte na vypnutý mírně ohřátý motor, přípravkem řádně zatřepte, fólií přikryjte karburátor, na znečištěný povrch motoru naneste souvislý film přípravku. Dbejte aby nedošlo k potřísnění povrchu karoserie, přípravek případně z laku ihned odstraňte. Po 10-15 minutách účinku opláchněte motor proudem vody.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.