Vysoce přilnavý tmel (118 ml)

Je určen k utěsnění nebo lepení těsnění.


Katalogové číslo: 80062

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 232.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 191.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Lehce aplikovatelný univerzální tmel červené barvy ze směsi elastomerů a pryskyřic, který je omyvatelný a rychle zasychá na vysoce lepivý a flexibilní film. Je určen k utěsnění nebo lepení pryžových, korkových, plstěných, papírových a kovových těsnění. Utěsňuje hadicová spojení se závitem a chrání elektrické svorky a kabeláž. Odolává většině automobilových a průmyslových kapalin, benzínu, oleji, vodě, propanu a butanu. Teplotní rozsah použití -54 ° C až 260 °

Použití:
1. Odstraňte veškeré nečistoty, olej, rez, zbytky barvy a tmelů ze spojovaných ploch. Povrch před aplikací musí být odmaštěný a suchý.
2. Pomocí štětce naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu na obě spojované plochy.
3. Nechte tuhnout, dokud se rozpouštědlo neodpaří a film nevyschne.
4. Smontujte díly. Těsnění nebo šrouby předem natřete pro usnadnění montáže.
5. Přebytečný film odstraňte ředidlem nebo lihovým čističem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361f

Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.