Impregnace na koženkovou (vinylovou) střechu kabrioletu (3 785 ml)

Zabraňuje stárnutí a blednutí materiálů jako vinyl, guma, veškeré plasty, sklolaminát a kůže.


Katalogové číslo: 30320

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 3050.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 2520.66 CZK


Dostupnost: skladem      

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivům UV (slunečního) záření. Zabraňuje stárnutí a blednutí materiálů jako vinyl, guma, veškeré plasty, sklolaminát a kůže. Ošetřené plochy odpuzují prach, mastnotu, vlhkost a silniční špínu. Pro svůj vyjímečný účinek se obzvláště hodí pro péči o vinylové střechy a interiery kabrioletů. Vhodný též na matné povrchy, nezanechává mastné stopy.

 

Poznámka: Toto balení neobsahuje pumpičku, jedná se pouze o náhradní náplň.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.