Zajištění šroubových spojů modré - středně silné (6 ml)

Pro zajištění méně namáhaných spojů s předpokladem demontáže.


Katalogové číslo: 24206

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 134.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 110.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý přípravek zabraňující uvolňování šroubových spojů z důvodů vibrací, otřesů, pohybu. Odpadá nutnost použití pojistných matic, pojistných a pružných podložek. Chrání před korozí, odolává vlhkosti, působení provozních kapalin a teplotám v rozmezí -54°C až +149°C. Je vhodný pro zajištění méně namáhaných spojů a spojů s předpokladem častější demontáže bez nutnosti použití profesionálního nářadí. 

 

Použití:

Před použitím zatřepte. Na čisté a suché závity obou dílů naneste přiměřené množství přípravku a ihned dokončete utažení spoje. Pro maximální účinek nechte vytvrdnout 3 hodiny.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H301

Toxický při požití.

H311

Toxický při styku s kůží.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné brýle.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.