Zajištění šroubových spojů modré - středně silné (6 ml)

Pro zajištění méně namáhaných spojů s předpokladem demontáže.


Katalogové číslo: 24206

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 134.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 110.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Anaerobní lepidla zabraňující samovolnému uvolňování šroubových spojů z důvodů vibrace, otřesů, pohybu. Odpadá nutnost použít pojistných matic, rozpěrných a pružných pojistných podložek. Zároveň chrání spoje před korozí, odolávají vlhkosti, působení provozních kapalin a teplotám v rozmezí -54°C až +149°C.
Je vhodný pro zajištění méně namáhaných spojů a spojů s předpokladem častější demontáže bez nutnosti použití profesionálního nářadí.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


H301

Toxický při požití.

H311

Toxický při styku s kůží.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné brýle.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.