Vteřinové lepidlo - gel (2 g)

Vysoce kvalitní lepidlo váže během 15 sekund a vytváří pevný a trvanlivý spoj.


Katalogové číslo: 50105

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 41.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 33.88 CZK


Dostupnost: skladem      

Vysoce kvalitní a extra rychle schnoucí nestékavé lepidlo na spojení ploch z materiálů: většiny plastických hmot a vinyl - kov - hliník - guma - sklo - keramika - dřevo. Vytváří čirý, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti, vysokým a nízkým teplotám a většině chemikálií. Není vhodné na lepení dílů, které jsou vystaveny otřesům, či ponořeným do vody, na plastické hmoty na bázi polyetylenu a polypropylenu, skleniček. Je rozpustné v acetonu.

Použití:
Dbejte zvýšené opatrnosti, při používání nikdy nemiřte tryskou lepidla do obličeje! Lepené plochy musí být čisté a suché. Našroubováním trysky bude lepidlo připraveno k použití. Aplikujte po kapkách (1 kapka na 6 cm²) jen na jednu lepenou plochu. Plochy stlačte k sobě po dobu 15 sekund a poté nechte spoj vytvrdnout několik minut. Lepidlo případně roztírejte špičkou, kterou po aplikaci očistěte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 208

Obsahuje 1,4-benzodiol. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.