Chladivo R-1234yf (226 g)

Chladivo R-1234yf.


Katalogové číslo: 18797

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 3727.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 3080.17 CZK


Dostupnost: skladem      

Chladivo do nejnovějších klimatizací.

Použití:
Připojte aplikační set k nádobce s chladivem dle pokynů na aplikačním setu.
Při připojování k systému klimatizace postupujte podle pokynů výrobce vozidla. Nádobku s chladivem držte ventilem vzhůru. Přepouštění chladiva může ochladit plechovku a může tak dojít ke zpomalení nebo i zastavení proudění chladiva do systému. Pokud k tomu dojde, zavřete ventil a nechte plechovku zahřát, poté otevřete ventil a pokračujte v plnění systému. Je možné, že budete muset tento krok opakovat.

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H220

Extrémně hořlavý plyn.

H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P377

Požár unikajícího plynu:    Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P381

V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.