Čistič motocyklů (473 ml)

Speciální přípravek pro kompletní péči o motocykl.


Katalogové číslo: 613073

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 236.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 195.04 CZK


Dostupnost: skladem      

Čistič motocyklů. Speciální přípravek pro kompletní péči o motocykl. Rychle a snadno odstraňuje nejodolnější zažranou silniční špínu, olejové a asfaltové skvrny, zbytky hmyzu. Bezpečný pro veškeré povrchy : chrom, lakované plochy, pryž, plastové díly. Chrání před vlivy počasí, obnovuje barvy a navrací lesk.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.