Emulze na údržbu chromu a jiných kovů (240 ml)

Emulze na údržbu chromu a jiných kovů.


Katalogové číslo: 707284

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 202.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 166.94 CZK


Dostupnost: skladem



      

Speciální emulze na čištění a ochranu výrobků z chromu, nerezové oceli, hliníku, drahých a ušlechtilých kovů.  Rychle navrací lesk drobným předmětům jako šperky, ale snadno si poradí i s matným povrchem automobilových rámů nebo disků kol. Neobsahuje žádná abrasiva, přesto je účinný bez namáhavého leštění a roztírání.

 

Použití: 

Před aplikací řádně protřepte. Emulzi nanášejte pomocí čisté bavlněné tkaniny. Na ošetření špatně dostupných partií a záhybů můžete také použít vlhkou houbu. Nechte chvíli působit a jemně vyleštěte suchou textilií.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.