Emulze na údržbu chromu a jiných kovů (240 ml)

Emulze na údržbu chromu a jiných kovů


Katalogové číslo: 707284

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 187.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 154.55 CZK


Dostupnost: skladem      

Metal Conditioner & Cleaner Liquid

Emulze na údržbu chromu a jiných kovů. Rychle navrací lesk drobným předmětům jako šperky, ale snadno si poradí i s matným povrchem automobilových rámů nebo disků kol z nerezu a chromu.
240 ml

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P330

Vypláchněte ústa.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.