PAG olej ISO 46 do AK R-1234yf (236 ml)

PAG olej ISO 46 do systémů s chladivem R1234yf.


Katalogové číslo: 17886

Výrobce: IDQ


MO cena vč. DPH: 745.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 615.70 CZK


Dostupnost: skladem      

Certifikovaný PAG olej nízké viskozity ISO 46 splňující specifikaci OEM. Vhodný do systémů autoklimatizace R-1234yf u kterých výrobce předepisuje olej této specifikace. Poskytuje ochranu proti opotřebení kompresoru. Nepoužívat v hybridních / elektrických vozidlech s kompresorem bez pohonu (s elektrickým pohonem).

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P342

Při dýchacích potížích:

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.