Syntetické mazivo na ošetření brzdových dílů s keramikou (227 g)

Plně syntetické mazivo bez silikonu s keramikou na ošetření brzdových dílů.


Katalogové číslo: 24125

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 898.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 742.15 CZK


Dostupnost: skladem      

Plně syntetické mazivo na bázi ropy bez silikonu na ošetření brzdových dílů. Obsahuje keramické pevné látky pro extrémní výkon. Je navrženo tak, aby mazalo v nejnepříznivějších brzdných podmínkách, což zajišťuje, že kritická místa třmenů, pouzder a pístů zůstávají mazány po celou dobu životnosti. Mazivo je fialové barvy a ekologicky nezávadné. Odolné vůči vodě a korozi, je vynikající na valivých a kluzných površích pracujících ve vlhkých nebo suchých podmínkách od -40 °C až do +1649 °C. Zabraňuje pískání u kotoučových brzd a chvění. Při aplikaci dbejte, aby se mazivo nedostalo na třecí plochy brzdových destiček!

Použití:
1. Všechny díly důkladně očistěte.
2. Naneste mazivo na všechny pohyblivé součásti třmenu, protilehlé povrchy a ocelové opěrné desky brzdových destiček.
3. Mazivo může být aplikováno na zadní část brzdových destiček tak, aby fungovalo jako potlačovač hluku, který eliminuje pískání brzdových třmenů a chvění.
4. Veškeré přebytečné mazivo, které vytéká ze spár odstraňte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.