Dielektrické mazivo (85 g)

Silikonové dielektrické mazivo, zabraňující úniku napětí a korozi spoje.


Katalogové číslo: 22058

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 305.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 252.07 CZK


Dostupnost: skladem      

Silikonové mazivo, jehož vynikající dielektrické a lubrikační vlastnosti zabraňují úniku napětí kolem jakéhokoliv elektrického spoje a jeho korozi. Vhodné na použití u bateriových svorek, konektorů světlometů, vypínačů, v alternátorech, zapalování - kabely, cívky, rozdělovač, svíčky (fajfky) atd. Zajišťuje silnou jiskru, umožňuje snadnou demontáž i po dlouhém provozu. Odolává teplotám -54°C až +204°C a lze použít na pryžové, plastové a keramické povrchy.

Použití:
Zkontrolujte zda je vypnutý elektrický obvod a případně odpojte zdroj energie. Plochy kontaktů očistěte od mastnoty, nečistot a zbytků oxidace. Mazivo naneste na oba kontakty a propojte.


Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.