Spray na ztišení kotoučových brzd (260 ml)

Špičkový výrobek na odstranění pískání kotoučových brzd.


Katalogové číslo: B23

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 246.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 203.31 CZK


Dostupnost: skladem



      

Špičkový výrobek na odstranění pískání kotoučových brzd, který pohlcuje zvukové vlny a utlumuje nepříjemné pískání vznikající vibrací mezi kovovou deskou třecího segmentu (brzdová destička) a dosedací plochou na pístu. Přípravek s rychleschnoucí vysokoteplotní formulí je odolný vůči vodě a tepelnému stárnutí. Kompatibilní se systémem ABS.

 

Použití:

Pro optimální účinek používejte spray při pokojové teplotě kolem 22°C. Dle pokynu výrobce demontujte brzdové destičky z třmenu brzdy a styčné plochy očistěte speciálním čističem. Před použitím spray řádně protřepte alespoň po dobu 1 minuty. Naneste tenkou vrstvu přípravku pouze na čistou zadní kovovou plochu brzdových destiček a nechte mírně 10 minut oschnout před montáží. Látka zůstává během zpětné montáže stále lepkavá, proto při ní postupujte se zvýšenou opatrností.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.