Tmel na opravu výfukového systému (113 g - 2 x 56,5 g)

Vysokoteplotní tmel na utěsnění menších trhlin a děr.


Katalogové číslo: 80333

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 207.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 171.07 CZK


Dostupnost: skladem      

Přípravek pro utěsnění a opravy částí výfukového systému jako jsou tlumiče, katalyzátory, koncovky, klouby, nebo výfukového potrubí, poškozených mechanicky či korozí. Odolává teplotám do 1093°C.
Balení obsahuje 2 sáčky po 56,5g tmelu

NÁVOD K POUŽITÍ:
Očistěte oblast drátěným kartáčem nebo brusným papírem a navlhčete vodou. Tmel nanášejte s dostatečným přesahem stěrkou či nožem do otvoru. Pokud materiál v nádobě ztvrdl, navlhčete jej vodou. U velkých děr před aplikací tmelu vyztužte opravenou oblast drátěnou síťkou. Po opravě nastartujte motor vozidla a nechte ho běžet na volnoběh po dobu 10 minut, abyste pomohli v procesu sušení. Pro dosažení maximální kvality opravy nechte vytvrdnout přes noc. K očištění míst od tmelu použijte namočený hadr ve vodě dříve, než tmel uschne. Ruce omyjte pomocí mýdla a vody.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.