Tmel na opravu výfukového systému (113 g - 2 x 56,5 g)

Vysokoteplotní tmel na utěsnění menších trhlin a děr.


Katalogové číslo: 80333

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 207.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 171.07 CZK


Dostupnost: skladem      

Speciální tmel na utěsnění kovových dílů vystavených vysokým teplotám jako katalyzátor, potrubí a tlumiče výfuku, poškozených mechanicky či korozí. Rychlá oprava bez nutnosti demontáže dílu. Obsahuje 2 balení x 57g na 2 opravy. Není vhodný pro zacelení prasklin chladiče či bloku motoru!

 

Použití: 

Před zahájením opravy musí být výfukový systém studený. Ocelovým kartáčem nebo brusným papírem očistěte místo opravy. Před otevřením obsah polštářku pečlivě promíchejte hnětením mezi prsty. Tmel nanášejte s dostatečným přesahem na poškozené místo stěrkou nebo nožem. Při opravě širších otvorů doporučujeme použití jemné kovové mřížky. Tmel naneste v tenké vrstvě podél okrajů poškození, přiložte mřížku a zcela ji překryjte druhou vrstvou. Záplatu můžete také zpevnit pomocí speciální bandáže Versachem nebo Permatex. Po dokončení opravy zapněte motor a nechte běžet ve volnoběhu 10-15 minut aby se výfuk zahřál. Pro dosažení maximálního účinku nechte opravu vytvrdnout přes noc.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.