Silikonové těsnění šedé od -54°C do +260°C (269 g)

Samovytlačovací silikonové plošné těsnění šedé.


Katalogové číslo: 85084

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 676.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 558.68 CZK


Dostupnost: skladem 10 ks      

Toto těsnění je výborné na spoje, na které působí vysoké zatížení točivého momentu.
Teplotní rozsah použití: -54°C až +232°C (krátkodobě až do +260 °C). OEM Specifikace.
Nedoporučujeme použít jako těsnění hlavy motoru, nebo dílů, které jsou v kontaktu s benzínem.
 

Použití:
1. Pro dosažení optimálních výsledků by povrch měl být čistý a suchý.
2. Sundejte černou špičku z trysky a otočte tryskou proti směru hodinových ručiček 1-2 otočení.
3. Stiskněte ventil, aby se uvolnil a aplikujte nepřetržitou 2 - 6 mm silnou linku okolo příruby na jeden z dílů.
4. Díly přiložte k sobě okamžitě, spoj dotáhněte až se tmel začne vytlačovat. Nechte 1 hodinu zaschnout a dotáhněte dle specifikace točivého momentu. Nechte vytvrdnout 24 hodin, než opět naplníte kapalinou a uvedete do provozu.
5. Po použití otočte trysku ve směru hodinových ručiček, utáhněte a nasaďte zpět černou krytku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.