Silikonové těsnění černé od -54°C do +288°C (269 g)

Samovytlačovací těsnění černé.


Katalogové číslo: 85080

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 676.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 558.68 CZK


Dostupnost: skladem 10 ks      

Těsnění zachovávající si vysokou flexibilitu i odolnost vůči olejům a běžným provozním kapalinám.
Teplotní rozsah použití: -54°C až +260°C (krátkodobě až do +288 °C). OEM Specifikace
Nedoporučujeme použít jako těsnění hlavy motoru, nebo dílů, které jsou v kontaktu s benzínem.

Použití:
1. Pro dosažení optimálních výsledků by povrch měl být čistý a suchý.
2. Sundejte černou špičku z trysky a otočte tryskou proti směru hodinových ručiček 1-2 otočení.
3. Stiskněte ventil, aby se uvolnil a aplikujte nepřetržitou 2 - 6 mm silnou linku okolo příruby na jeden z dílů.
4. Díly přiložte k sobě okamžitě, spoj dotáhněte až se tmel začne vytlačovat. Nechte 1 hodinu zaschnout a dotáhněte dle specifikace točivého momentu. Nechte vytvrdnout 24 hodin, než opět naplníte kapalinou a uvedete do provozu.
5. Po použití otočte trysku ve směru hodinových ručiček, utáhněte a nasaďte zpět černou krytku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.