Silikonové těsnění červené od -54°C do +343°C (269 g)

Samovytlačovací silikonové plošné těsnění červené.


Katalogové číslo: 85915

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 676.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 558.68 CZK


Dostupnost: skladem 12 ks      

Zajišťuje bezpečné utěsnění za extrémních teplotních podmínek -54 °C až +315°C (krátkodobě až do +343 °C). OEM Specifikace.
Nedoporučujeme použít jako těsnění hlavy motoru, nebo dílů, které jsou v kontaktu s benzínem.
 

Použití:
1. Pro dosažení optimálních výsledků by povrch měl být čistý a suchý.
2. Sundejte černou špičku z trysky a otočte tryskou proti směru hodinových ručiček 1-2 otočení.
3. Stiskněte ventil, aby se uvolnil a aplikujte nepřetržitou 2 - 6 mm silnou linku okolo příruby na jeden z dílů.
4. Díly přiložte k sobě okamžitě, spoj dotáhněte až se tmel začne vytlačovat. Nechte 1 hodinu zaschnout a dotáhněte dle specifikace točivého momentu. Nechte vytvrdnout 24 hodin, než opět naplníte kapalinou a uvedete do provozu.
5. Po použití otočte trysku ve směru hodinových ručiček, utáhněte a nasaďte zpět černou krytku.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.