Dvousložkové epoxy lepidlo 1 minuta gel (25 ml)

Lepidlo na velmi rychlé spojení ploch z materiálů: kovy, chrom, plasty, sklo.


Katalogové číslo: 84160

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 168.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 138.84 CZK


Dostupnost: skladem      

Víceúčelové dvousložkové lepidlo na velmi rychlé spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: Sklo, sklolaminát, kov (zejména chrom), plastické hmoty a další. Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyetylenu a polypropylenu. Vytváří čirý až světle žlutý, pevný spoj odolný proti vlhkosti, vibracím a rozpouštědlům. Odolává tlaku 175kg/cm2 a teplotám od - 51°C do + 82°C.

Použití:
Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Lepidlo obsahuje indikátor promíchání. Jakmile je epoxid důkladně promíchán, tato modrá barva zmizí a lepidlo je tak připraveno k použití. Je nezbytné ihned zahájit lepení, neboť směs tuhne během 60 sekund a váže během 4 minut, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 1 hodinu při teplotě 22°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.