Dvousložkové epoxy lepidlo 5 minut gel (25 ml)

Lepidlo na rychlé spojení ploch z mnoha druhů materiálu.


Katalogové číslo: 84101

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 178.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 147.11 CZK


Dostupnost: skladem 4 ks      

Víceúčelové dvousložkové lepidlo na rychlé spojení ploch či opravy rozlomených a jinak poškozených dílů z materiálů: Tkaniny a potahované textilie, pryž, sklo, sklolaminát, keramika, plastické hmoty, kovy (zejména chrom). Nevhodný pro lepení plastických hmot na bázi polyetylenu a polypropylenu. Vytváří čirý, pevný spoj odolný proti vlhkosti a větším vibracím. Odolává tlaku 175kg/cm2 a teplotám od - 51°C do + 82°C.

 

Použití:
Před použitím musí být lepené plochy čisté a suché. Pro pevnější spojení zdrsněte povrchy brusným papírem. Otočte aplikátor tryskami vzhůru, odlomte zdvojené víčko, které pečlivě uschovejte a nechte uniknout vzduchové bubliny. Do vaničky, která je součástí obalu, vytlačte potřebné množství přípravku. Tahem nasajte do aplikátoru vzduch, očistěte trysky a nasaďte víčko. Důkladně promíchejte obě složky - použijte mixační tyčinku, která je součástí výrobku a oddělí se při vytlačování lepidla. Lepidlo obsahuje indikátor promíchání. Jakmile je epoxid důkladně promíchán, tato modrá barva zmizí a lepidlo je tak připraveno k použití. Směs tuhne během 5 minut a váže během 10 minut, pro dokonalý účinek nechte lepený spoj vytvrdnout 24 hodin, nejméně pak 4 hodiny při teplotě 22°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.