Gumoasfalt na ochranu podvozku spray (454 g)

Profesionální přípravek pro ochranu automobilových částí před korozí.


Katalogové číslo: 81833

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 221.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 182.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Spray na bázi asfaltu kombinuje odolnost, pružnost a vynikající těsnící vlastnosti. Vytváří pevný a přitom stále měkký povlak, který se neoprýská a poskytuje dokonalou ochranu před vlhkostí, solí a agresivní silniční špínou. Účinně tlumí hluk pronikající do interiéru při provozu. Je vhodný zejména na rychlé ošetření prahů, spojlerů, rámů a podběhů.

Použití:
Před použitím spray řádně protřepte alespoň po dobu 2 minut nebo dokud se kulička uvnitř nádobky zcela neuvolní. Nanášejte rovnoměrně ze vzdálenosti 25-30 cm na čisté, suché a odmaštěné povrchy při teplotách nad 10°C. Pro dokonalý účinek se doporučují alespoň 2-3 tenké vrstvy, mezi kterými dodržujte asi 15 minutové přestávky. Látku z nežádoucích míst snadno odstraníte petrolejovým nebo lihovým čističem.

POZOR! Aplikujte ve vzdálenosti nejméně 25cm od výfukového systému. 
POZOR! Mezi delšími pauzami nebo před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili ucpání trysky.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.