Kategorie:
Údržba

Gumoasfalt na ochranu podvozku automobilu spray (454 g)

Profesionální přípravek speciálně vyvinutý pro ochranu automobilových částí před korozí.


Katalogové číslo: 81833

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 221.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 182.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální přípravek speciálně vyvinutý pro ochranu automobilových částí před korozí. Kombinuje pružnost a těsnění s vynikající tloušťkou povlaku, který má dobrou odolnost proti otěru a snižuje hlučnost. Určeno k použití především pro ochranu automobilových rámů a podvozků, prahů a podběhů kol. Použitelný je i pro další aplikace jako těsnění žlabů, střech, odtokových systémů, opravy trhlin v příjezdové cestě či při prořezávání stromů a dalších oblastích vyžadujících ochranu.
Pro dokonalý účinek se doporučují alespoň 2 vrstvy s časovým rozestupem 15 až 20 minut.
Aplikujte nejméně 25cm od výfukového systému. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C.
POUŽITÍ :
Pro dosažení nejlepší přilnavosti osušte a o
čistěte místo od prachu a mastnoty. Klepnutím na dolní část plechovky uvolněte míchací kuličku a řádně protřepejte nejméně 2 minuty. Aplikujte rovnoměrně ve vzdálenosti 25 - 30 cm od povrchu. Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a stříkáním vyčistíte trysku. Přebytky odstraníte za použití lihu nebo petroleje.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.