Vteřinové lepidlo - gel (2 g)

Profesionální lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování.


Katalogové číslo: 82191

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 46.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 38.02 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkové profesionální lepidlo v upravené tubě pro přesné a jemné dávkování. Váže během 15 sekund a vytváří čirý, velmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.
Vhodné na většinu materiálů jako například: vinyl, pryž, sklo, keramiku, kovy, hliník, slitiny, mnoho plastů a další neporézní povrchy. Lepidlo není vhodné na plastické hmoty na bázi polyetylenu a polypropylenu. Nestékavá gelová varianta je ideální pro lepení na veškeré vertikální plochy.
Teplotní rozsah použití: -54°C až +82°C.
Tuba: 2 gramy

 

Použití:

Dbejte zvýšené opatrnosti, při používání nikdy nemiřte tryskou lepidla do obličeje! Lepené plochy musí být čisté a suché. Odšroubujte z tuby trysku i s víčkem. Zpětným našroubováním trysky bude lepidlo připraveno k použití. Aplikujte po kapkách, plochy stlačte k sobě po dobu 15 sekund a poté
nechte spoj vytvrdnout několik minut.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.