Dvousložkový epoxy tmel na plasty a vlhké spoje (56 g)

Vytvrzuje se i pod vodou, použitelný jak na PVC, tak kovy a další materiály.


Katalogové číslo: 84331

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 225.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 185.95 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový průmyslový pevný epoxidový tmel který zasychá a vytvrzuje se pod vodou. Ideální na opravy poškozených a rozlomených dílů z PVC, hliník, železo, měď, kovy, sklolaminát, sklo, keramika, beton a dřevo. Vytváří bílou pevnou hmotu, která se nesmršťuje a odolává vlhkosti, chemickým látkám a teplotám od -40°C do 121°C (krátkodobě až 149°C). Po vytvrzení dosahuje vysoké tvrdosti a opravenou plochu lze mechanicky opracovávat (tzn. brousit, vrtat, natírat atd). Je neškodný při styku s pitnou vodou. Odolnost v tlaku: 63kg/cm2.

Použití:

Před zahájením opravy očistěte poškozené místo od prachu a mastnoty. Pro pevnější spojení zdrsněte plochy brusným papírem. Oddělte přiměřené množství tmelu a hnětením mezi prsty důkladně promíchejte obě složky dokud nezískáte jednobarevnou hmotu. Vytvarujte do žádaného tvaru a ihned nanášejte na požadované místo - tmel začíná tuhnout během 5 minut! Doba tuhnutí je 1 hodina. V případě vlhkého povrchu přidržte 10-15 minut. Přebytečnou hmotu odstraňte vlhkým nožem. Pro dokonalou opravu nechte vytvrdnout minimálně 24 hodin při teplotě 21°C.

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.