Little Bottle - Kokos (4,5 ml)

Osvěžovač vzduchu v lahvičce


Katalogové číslo: LD0930

Výrobce: L&D Aromaticos


MO cena vč. DPH: 61.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 50.41 CZK


Dostupnost: skladem      

Little Bottle Vás překvapí kvalitou a intenzitou vůně. Skleněné lahvičky o objemu 4,5ml jsou malé a nenápadné.
Díky vysoce koncentrované vůni a dřevěnému difuzéru je vůně stále a optimálně rozptylována do interiéru vozu a  vydrží až 60 dní.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.