Little Bottle - Karamel (4,5 ml)

Osvěžovač vzduchu v lahvičce


Katalogové číslo: LD0914

Výrobce: L&D Aromaticos


MO cena vč. DPH: 60.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 49.59 CZK


Dostupnost: skladem      

Little Bottle Vás překvapí kvalitou a intenzitou vůně. Skleněné lahvičky o objemu 4,5ml jsou malé a nenápadné.
Díky vysoce koncentrované vůni a dřevěnému difuzéru je vůně stále a optimálně rozptylována do interiéru vozu a  vydrží až 60 dní.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P321

Odborné ošetření (viz doplňkové informace na tomto štítku).

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.