Přísada pro utěsnění chladící soustavy - kapalina (355 ml)

Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení.


Katalogové číslo: CS10P

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 173.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 142.98 CZK


Dostupnost: skladem      

Tekutý přípravek na spolehlivé utěsnění chladiče, chladící soustavy a topení automobilu. Eliminuje veškeré mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů. Nevytváří žádné kaly a nebezpečné usazeniny. Nepoškozuje kovové a gumové součásti. Může se přidávat ke všem chladícím a nemrznoucím směsím. 

 

Použití:

Před použitím láhev protřepte a plně otevřete okruh topení. Dávkujte přímo do chladiče nebo přes expanzní nádobku v poměru 0,1 litru přísady : 5,5 litrům kapaliny. Obsah lahve vystačí k bezpečnému ošetření soustavy o objemu až 20 l. Po aplikaci nastartujte a nechte 5-10 minut běžet motor ve volnoběhu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P261

Zamezte vdechování par.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.