Přísada pro utěsnění chladící soustavy - kapalina (355 ml)

Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení.


Katalogové číslo: CS10P

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 145.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 119.83 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada pro utěsnění chladící soustavy. Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení. Eliminuje veškeré mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů.Použitelný se všemi chladícími kapalinami včetně nemrznoucích směsí. Nevytváří kaly a usazeniny, které by ucpaly soustavu. Zabraňuje vnitřní korozi a promazává vodní pumpu. Obsah lahve vystačí k ošetření až 20 litrů kapaliny.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P261

Zamezte vdechování par.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.