Autošampon s palmovým voskem Carnauba (473 ml)

Koncentrovaný přípravek na odstranění veškerých povrchových nečistot.


Katalogové číslo: 615016

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 137.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 113.22 CZK


Dostupnost: skladem      

Autošampon s palmovým vosk Carnauba. Koncentrovaný přípravek na odstranění veškerých povrchových nečistot jako zažraný prach, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie. Obsahuje nejkvalitnější brazilský palmový vosk, který navrací lesk a zároveň poskytuje autolaku ochranu po každém omytí. 0,475 litru

 

Použití: 

Aplikujte na vychladlé povrchy mimo přímé sluneční světlo. Proudem vody odstraňte největší hrubé nečistoty z karoserie. Šampon, který získáte přidáním 60 ml přípravku ke 4 litrům vody, nanášejte měkkou textilií či jemným kartáčem vždy na větší souvislou plochu, kterou před uschnutím opláchněte čistou vodou. Po omytí celé karoserie opláchnutí zopakujte a celý vůz otřete do sucha.

 

 

Nebezpečné účinky na člověka a životní prostředí naleznete v bezpečnostním listě výrobku v sekci "Ke stažení".


EUH 208

Obsahuje methyl-2-methylprop-2-enoát, butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.