Autošampon s palmovým voskem Carnauba (473 ml)

Koncentrovaný přípravek na odstranění veškerých povrchových nečistot.


Katalogové číslo: 615016

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 137.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 113.22 CZK


Dostupnost: skladem      

Autošampon + palmový vosk Carnauba. Koncentrovaný přípravek na odstranění veškerých povrchových nečistot jako zažraný prach, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie. Obsahuje nejkvalitnější přírodní palmový vosk carnauba, který zároveň poskytuje ochranu a navrací lesk autolaku po každém omytí. Přítomná svěží ovocná vůně potěší při práci s šamponem.
0,475 litru

 

 

Nebezpečné účinky na člověka a životní prostředí naleznete v bezpečnostním listě výrobku v sekci "Ke stažení".


EUH 208

Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2
-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.