Ochrana a lesk na pneumatiky (680 ml)

Extra silný přípravek na oživení vzhledu a ochranu pneumatik a plastů.


Katalogové číslo: 615258

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 280.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 231.40 CZK


Dostupnost: skladem      

Ochrana a lesk na pneumatiky mechanický spray. Extra silný přípravek na oživení vzhledu a ochranu pneumatik. Odstraňuje matný povrch, zabraňuje předčasnému stárnutí a zpuchření. Bohatá směs silikonového oleje a silných rozpouštědel zaručují dlouhotrvající čistotu a lesk. Vhodný též na ošetření černých pryžových a plastových lemů, nárazníků, krytů, ozdobných lišt atd.

 

Použití:

Nanášejte na čisté a suché povrchy. Nechte oschnout. Dbejte, aby nedošlo k potřísnění karoserie, případně ihned odstraňte suchou tkaninou.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.