Pěnový čistič kol (680 ml)

Důkladně a šetrně odstraní nejodolnější špínu, brzdový prach, mastnotu a dehtové skvrny.


Katalogové číslo: 615254

Výrobce: Formula 1


MO cena vč. DPH: 209.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 172.73 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový výrobek vybavený mechanickým rozprašovačem. Důkladně a šetrně odstraní nejodolnější špínu, brzdový prach, mastnotu a dehtové skvrny nejen z disků kol a obnovuje jejich lesk.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.